preskoči na sadržaj

Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske

Login

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli  

NCVVO-Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje obrazovanja

Sve o državnoj maturi

Mreža mladih Hrvatske

Udruga srednjoškolaca Hrvatske

Organising Bureau of European School Student Unions

Zajamčena prava učenika

 iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi RH   

Članak 61.

 (1) Prava učenika su:

− pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose,

− pravo na savjet i pomoć u rješavanju problema, a sukladno njegovom najboljem interesu,

− pravo na uvažavanje njegovog mišljenja,

− pravo na pomoć drugih učenika školske ustanove,

− pravo na pritužbu koju može predati učiteljima, odnosno nastavnicima, ravnatelju i školskom odboru,

− pravo na sudjelovanje u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda,

− pravo na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.

(2) Obveze učenika su:

− pohađanje obvezog dijela programa i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koje je izabrao,

− pridržavanje pravila kućnog reda,

− ispunjavanje uputa učitelja, odnosno nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja i drugih zaposlenika škole, a koje su u skladu s pravnim propisima i kućnim redom,

− čuvanje udžebenika i drugih obrazovnih i nastavnih sredstava. 

Članak 33.

(1) Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju škola je dužna organizirati dopunsku nastavu.
(2) Dopunska nastava organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći učenicima potreban.

Članak 34.

Za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet škola je dužna organizirati dodatnu nastavu u koju se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.

Članak 63.

(1) Škola provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika te im organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

Članak 67.

Školske ustanove dužne su:

− stvarati uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika,

− sprječavati neprihvatljive oblike ponašanja,

− brinuti se o sigurnosti učenika,

− osigurati uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju,

− brinuti se o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavati liječnike primarne zdravstvene zaštite i roditelje,

− pratiti socijalne probleme i pojave kod učenika i poduzimati mjere za otklanjanje

njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim tijelima,

− voditi evidenciju o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika,

− pružati savjetodavni rad učenicima.

Članak 69.

(1) Osnivač je dužan organizirati prijevoz učenicima razredne nastave (1.-4. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje tri kilometra.

(2) Osnivač je dužan organizirati prijevoz učenicima predmetne nastave (5.-8. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje pet kilometara.

(3) Osnivač je dužan organizirati međumjesni prijevoz, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, učenicima srednjih škola koji imaju mjesto prebivališta, odnosno boravišta udaljeno od mjesta škole najmanje pet kilometara, uz uvjet da su program upisali u školi najbližoj mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

(4) Za učenike s teškoćama iz članka 65. stavka 1. ovog Zakona osigurava se prijevoz bez obzira na udaljenost i prijevoz pratitelja kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a sukladno rješenju o primjerenom obliku školovanja.

Članak 70.

(1) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah izvijestiti ravnatelja školske ustanove koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu.

Članak 71.

(1) U školi se osniva vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

(2) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

(3) Način izbora i djelokrug rada vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.

 

preskoči na navigaciju